BizzMore Software Solutions

logo_text_extra
blpic

Algemene voorwaarden gebruik SMSMore

Dit zijn de Algemene Voorwaarden voor het gebruik van SMSMore, een product van BizzMore Software Solutions. De volgende voorwaarden beschrijven onder welke veronderstellingen u de aangeboden diensten op www.BizzMore.nl kunt gebruiken. Door uzelf aan te melden, accepteert u de volgende Algemene Voorwaarden. BizzMore behoudt zich het recht voor, deze algemene voorwaarden te allen tijde te kunnen wijzigen zonder daarvoor redenen op te moeten geven. Als de voorwaarden veranderen zult u daar twee weken van tevoren van op de hoogte worden gesteld via email. Als u twee weken na de ontvangst van deze e-mail niets tegen de veranderingen heeft ingebracht, gelden deze als geaccepteerd. Mocht u niet akkoord gaan met de veranderde voorwaarden, dan behoudt BizzMore het recht voor om uw aanmelding te annuleren c.q. uw account inclusief eventuele credits te verwijderen.

1. Wat is SMSMore.

SMSMore is een internet applicatie en gateway dat uiteenlopende diensten op het gebied van internet en mobiele telefonie aanbiedt. SMSMore is een product van BizzMore waarmee u tegen betaling diverse diensten kunt gebruiken.

2. Diensten

a) Bestellen

Geregistreerde gebruikers kunnen via de BizzMore website gebruik maken van alle SMSMore diensten.

b) Prijs

De prijzen zijn exclusief BTW en eventueel andere bijkomstige kosten worden altijd direct in verbinding met de diensten genoemd. De kosten voor het gebruik van de SMS diensten in de applicatie SMSMore worden betaald via het SMSMore gebruikerstegoed (credits). Dit is alleen mogelijk, als er ook een tegoed aanwezig is. BizzMore behoudt zich het recht voor om prijzen te wijzigen zonder daarvoor verantwoording af te leggen. Indien prijzen gewijzigd worden staat dit te allen tijde op de site vermeld bij de desbetreffende dienst.

c) Verantwoordelijkheid voor de beschikbaarheid van de diensten

BizzMore streeft ernaar om de diensten zo goed en snel mogelijk te laten verlopen. Omdat SMSMore afhankelijk is van verspreidingskanalen van derden en zij op de constante beschikbaarheid van deze distributiekanalen geen invloed heeft, staat zij niet in voor het zonder vertraging versturen van de berichten. BizzMore is niet aansprakelijk voor een kortstondige of langdurige onderbreking van de overdracht van gegevens aan de mobiele telefoon van de gebruiker / ontvanger. Daarnaast staat BizzMore niet borg voor de constante beschikbaarheid van de diensten. In het bijzonder behoudt BizzMore zich het recht voor, de toegang tot de website van BizzMore en de applicatie/gateway SMSMore vanwege controlewerkzaamheden voor een bepaalde tijd te onderbreken.

d) Verplichtingen gebruiker

De door BizzMore aangeboden diensten zijn uitsluitend voor eigen gebruik. De verstuurde informatie en berichten mogen niet aan derden doorgegeven worden. Een commercieel gebruik is alleen toegestaan, wanneer hiervoor van tevoren toestemming door BizzMore is verleend.

3. Verplichtingen Gebruiker

a) Verantwoordelijkheid

De gebruiker zal zich in alle opzichten opstellen en gedragen conform hetgeen van een verantwoordelijk en zorgvuldig internet-gebruiker en SMS-bericht-gebruiker verwacht kan worden en is verplicht bij gebruik van de diensten van BizzMore de toepasselijke wettelijke regels en de door BizzMore vastgestelde regels in acht te nemen.

b) Inhoud Berichten

De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de inhoud van de door hem verzonden berichten.

c) Belangen BizzMore

De gebruiker zal geen berichten verzenden waarvan de inhoud of uiting daarvan de belangen van BizzMore schaadt of kan schaden.

d) Uitingen

De gebruiker zal op geen enkele wijze gebruik maken van de diensten van BizzMore voor uitingen, welke jegens derden onrechtmatig van aard zijn, dan wel welke van levensbeschouwelijke, politieke aard, beledigend, racistisch, discriminerend of opruiend van aard zijn, een en ander ter uitsluitende beoordeling van BizzMore. De gebruiker garandeert jegens BizzMore dat het gebruik van de diensten van BizzMore door hem op geen enkele wijze inbreuk zal maken op rechten van derden.

e) Controle Inhoud Berichten

BizzMore heeft het recht de inhoud van de door gebruiker ter verzending aangeboden of verzonden berichten al dan niet electronisch, in te zien teneinde te bezien of de inhoud voldoet aan het bepaalde in de leden van dit artikel.

f) Schade

Indien de gebruiker in strijd met het gestelde in dit artikel handelt, heeft BizzMore het recht om de overeenkomst met gebruiker met onmiddelijke ingang te ontbinden en een onmiddelijk opeisbare boete in rekening te brengen van € 7.000 per gebeurtenis. Deze boete laat onverlet het recht van BizzMore schadevergoeding terzake te vorderen. Schade aan BizzMore of derden, veroorzaakt door handelen in strijd met dit artikel kan op gebruiker worden verhaald.

g) Verwijdering

BizzMore heeft het recht de registratie van een geregistreerde gebruiker te beëindigen indien deze gedurende een aaneengesloten periode van drie maanden geen gebruik heeft gemaakt van de SMSMore applicatie/gateway. De gebruiker is verplicht aangemeld te zijn met een (eigen) geldig e-mailadres en telefoonnummer. Indien blijkt dat gebruiker zijn of haar gegevens niet (meer) geldig zijn heeft BizzMore het recht om het betreffende account te verwijderen / blokkeren. Eventuele gebruikerstegoeden (credits) zullen dan vernietigd/verwijderd worden.

5. Betalingsvoorwaarden

Betaling geschied door middel van een maandelijkse facturatie.

6. Algemene aansprakelijkheid

a) Schuld

BizzMore is nimmer aansprakelijk voor schade die gebruiker lijdt door tekortkomingen van SMSMore bij de uitvoering van de overeenkomst.

b) Directe Schade

BizzMore is niet aansprakelijk voor directe schade, in het bijzonder niet voor misgelopen winst.

c) Tegoeden

Voor eventueel verloren tegoeden (credits) door technische fouten of andere mankementen in de beveiliging e.d. kan BizzMore niet aansprakelijk gesteld worden. Deze tegoeden zullen verloren zijn.

7. Privacy

a) Verzameling van gegevens

Bij het gebruik van SMSMore bent u in vereist een paar persoonsgegevens af te staan zoals o.a. uw naam en e-mailadres. Deze gegevens worden gebruikt voor registratie bij BizzMore.

b) Gebruik van persoonsgegevens

Alle persoonsgegevens welke de gebruiker van SMSMore verstrekt worden gebruikt voor het eventueel contacteren en factureren van de desbetreffende gebruiker. Geenszins worden deze gegevens voor andere doeleinden gebruikt of verstrekt aan derden tenzij anders is bepaald door wet- of regelgeving.

c) Bescherming van gegevens

Voor de rechtmatige verwerking van persoonsgegevens is in de Wet Bescherming Persoonsgegevens uitdrukkelijk opgenomen dat de verantwoordelijke maatregelen treft om de gegevensverwerkingen te beveiligen. Hiervoor zijn op door BizzMore passende technische en organisatorische maatregelen tegen verlies of onrechtmatige verwerkingen van persoonsgegevens getroffen. Alle verstrekte gegevens worden gebruikt voor communicatieve en administratieve doeleinden en worden niet aan derden verstrekt tenzij anders is bepaald door wet- of regelgeving.

d) Tegoeden (Credits)

Aan gebruikerstegoeden kunnen geen rechten worden ontleend. Uw SMSMore tegoed kan te allen tijde verwijderd of gedeactiveerd worden. Eventueel resterend tegoed kan niet worden uitbetaald of vergoed.

e) Beveiliging

De informatie in het bereik van SMSMore is met een wachtwoord beveiligd, zodat alleen u toegang tot uw persoonlijke informatie heeft. U alleen bent verantwoordelijk voor de geheimhouding van dat wachtwoord. BizzMore raadt u aan om uw wachtwoord aan niemand door te geven. BizzMore vraagt nooit telefonisch of in niet aangevraagde mails naar uw wachtwoord. Helaas kan de veiligheid bij het versturen op het internet niet voor de volle 100% gegarandeerd worden. Daarom kan BizzMore u ondanks alle moeite die BizzMore doet voor het veilig overbrengen van uw gegevens de volledige veiligheid niet garanderen. U handelt op eigen risico. Zodra wij uw gegevens ontvangen hebben, zal BizzMore alles in werk stellen om deze zo veilig mogelijk in ons systeem op te slaan. Log nooit in op SMSMore middels andere websites dan BizzMore.

PRIVACY STATEMENT DISCLAIMER CONTACT